Brain Trauma Foundation

 

Startades 1986 av neurokirurgen Ghajar vid Stanford Universitetet för att minska gapet mellan forskning och klinik. Publicerar guidelines, bidrar till forskning och folkbildning via kampanjer. Sedan införandet av BTF’s guidelines för svår TBI på amerikanska traumacenter 1995, har mortaliteten för patientgruppen minskat med 45%.

Guidelines for the management of traumatic brain injury

SweTrau

ladda ned

Svensk Förening för Trauma är en delförening inom Svensk Kirurgisk Förening. De har tagit initiativet till det nationella traumaregistret SweTrau.

Andra specialistföreningar som är mer eller mindre inblandade är Svensk Ortopedisk Förening och Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Registrets syfte är att möjliggöra en rikstäckande analys av traumapatienternas vårdkedja, med fokus på slutenvård. Det skall också ges möjlighet att studera pre- och posthospital vård. En förhoppning är att registret ska bidra till ökad patientsäkerhet och kunna utgöra underlag för forskning.

Ett pågående projekt är ”Hjärtstopp hos traumapatienter” som förhoppningsvis ger oss besked om hur överlevnaden efter traumatiskt hjärtstopp ser ut i Sverige. Norska data (Resuscitative emergency thoracotomy in a Scandinavian trauma hospital–is it justified) har varit nedslående, medan brittiska data (Traumatic Cardiac Arrest Who Are the Survivors) har varit uppmuntrande.

Exempel på registerdata som publicerats är:

58 personer skottskadade i Göteborg under 18 månader

Längre väntetider och högre mortalitet för äldre med skallskada

Halskrage – på eller av?

 

Halskragens vara eller inte vara är under debatt. Prehospitalt och på akuten kan man tillämpa NEXUS-kriterierna för att besluta om halskrage och spineboard ska användas eller inte och följaktligen om CT halsrygg ska utföras eller inte. Men vad gäller på traumarummet där patienten i sort sett alltid har medvetandepåverkan eller distracting injury?

Review-artikel om prehospital immobilisering: Prehospital Use of Cervical Collars in Trauma Patients

NICE guidelines 2016 om immobilisering på sjukhuset

TBI, koagulopati och valproat?

Martin Sillesen har i sin avhandling undersökt vad som sker med koagulationssystemet efter TBI och blödningsshock. I djurförsök har han påvisat att koagulationssystemet och medfödda immunförsvaret reagerar inom minuter. Trombocytdysfunktion mättes med TEG och Multiplate och aktivering av endotelet påvisades med plasmamarkörer (s-trombomodulin, syndecan-1, mm). Dessutom kunde han i en experimentell djurstudie visa att behandling med infusion valproat (startad  en timme efter inducerad TBI+venesectio) attenuerade ovan nämnda förändringar.

 

Coagulation changes following traumatic brain injury and shock

Ultraljud av lungorna i primary survey?

Diagnosing_Pneumothorax_on_Ultrasound

Är det möjligt att överge slätrötgen av lungorna vid primary survey vid trauma? Om patienten är stabil och ändå ska undersökas med trauma-DT är svaret ja. Om patienten är instabil är läget annorlunda. Ultraljud kan snabbt utesluta pneumothorax och signifikant hemothorax. Tubläge om patienten är intuberad? Ja, om lung sliding finns bilateralt så ventileras båda lungorna. En sak som vi ännu inte har löst är dokumentationen – om vi ska fatta fler beslut baserade på ultraljud måste undersökningarna sparas så att vi kan granska oss själva i efterhand. Avseende möjlighet till eftergranskning är röntgen fortfarande bättre än ultraljud.

Test Characteristics of Ultrasonography for the Detection of Pneumothorax

 

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑